Bericht van de voorzitter!

11 april 2021


Beste leden,
 
Het bestuur heeft de eindrapportage van de werkgroep Tennissport+ ontvangen en besproken in haar extra vergadering van woensdag 7 april. Naar aanleiding van die bespreking zijn nog enkele aanpassingen gedaan. Het resultaat treffen jullie hierbij aan. Graag nodig ik iedereen uit om kennis te nemen van die rapportage, zodat iedereen kan volgen welke overwegingen zijn gemaakt bij de verdere ontwikkeling van ons tennispark en onze vereniging.
 
Ik schets graag nog in grote lijnen hoe het bestuur hiertoe is gekomen en welke stappen er nog gaan volgen de komende maanden.

  • In september 2020 heeft het bestuur in een heidag een SWOT analyse opgesteld van LTV Berlicum en haar omgeving. In een brainstorm zijn enkele grote lijnen voor de toekomst van de vereniging uitgezet.
  • De uitkomsten van die heidag zijn gerapporteerd aan de ALV in december 2020. De ALV ging akkoord met het verdere onderzoek naar invulling van de toekomstplannen. Hiertoe is de werkgroep Tennissport+ opgericht, die aan de hand van 2 onderzoeksvragenaan de slag is gegaan.
  • Tussentijds rapporteerde die werkgroep aan het bestuur. Een tussenrapportage is met de extra Nieuwsbrief van maart 2021 gedeeld met de leden. Hiervoor is nadrukkelijk door het bestuur gekozen, omdat we willen voorkomen dat we op de komende Algemene Ledenvergadering met een plan komen waarvan de leden op dat moment pas kennis nemen.
  • Nu dan presenteren we de eindrapportage van de werkgroep.
  • Deze maand nog stelt het bestuur haar Visiedocument op, waarin zij aangeeft welke beleidskeuzes gemaakt worden. Die toekomstvisie zal weer gedeeld worden met de leden via een aparte Nieuwbrief.
  • Eind april/begin mei zullen een drietal inloopavonden voor de leden georganiseerd worden door het bestuur over de toekomst van LTV Berlicum. Hopelijk kan dat in het paviljoen plaatsvinden als de corona-beperkingen dat toelaten, zo niet dan worden dat digitale sessies. Nadere informatie hierover volgt.
  • Op 27 mei houden we een Buitengewone Algemene Ledenvergadering over de toekomstplannen van LTV Berlicum. Het bestuur zal het (eventueel bijgestelde toekomstvisie naar aanleiding van de input die we kregen op de inloopmomenten) Visiedocument ter goedkeuring voorleggen.
  • Na deze vergadering zullen vervolgstappen genomen worden ter realisatie van de vastgestelde toekomstplannen. De verwachting is dat begin 2022 we gebruik kunnen maken van de vernieuwde accommodatie.
  • In de tweede helft van juni 2021 zullen we de reguliere ALV houden. Hierin zullen het jaarverslag 2020 en de financiële verantwoording over afgelopen jaar centraal staan. Ook ander nieuw beleid zal dan voorgelegd worden.

Het bestuur is er van overtuigd, dat we met deze stappen de vereniging een mooie en stabiele toekomst gaan geven voor de komende 5 tot 10 jaar.

Klik hier voor de eindrapportage.

Ik hoop dat veel leden de eindrapportage met interesse zullen lezen. Heb het er met elkaar over. Als je wilt reageren, spreek een bestuurslid aan! Na het opstellen van het Visiedocument door het bestuur is daar ook alle ruimte voor tijdens de inloopavonden.
 
Ik wens allen veel leesplezier!

De foto hierboven werd gemaakt op 9 april na afloop van de padelclinic die het bestuur had bij Tennis en Padel vereniging Maaspoort.
 
Ik ben drijfnat, niet van het zweet, maar van de stromende regen. Toch heb ik een enorme smile op mijn gezicht. Die wordt veroorzaakt door het leuke spel dat zelfs ik al speelde, na enkele tips van de ervaren padelspeler Petro.

Jan van Schijndel,
Voorzitter LTV Berlicum

Nieuwscategorieën